Privacyverklaring Warmtebedrijf Oost Wageningen

Warmtebedrijf Oost-Wageningen B.V. (hierna: Warmtebedrijf WOW), gevestigd aan Koningsweg 72, 5211 BN te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.warmtebedrijfoostwageningen.nl
Koningsweg 72, 5211 BN te ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 0317-228014
De functionaris persoonsgegevens is te bereiken via info@warmtebedrijfwow.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Warmtebedrijf WOW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik wil maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook verwerken wij gegevens van personen die onze website bezoeken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Daarnaast verwerken we de volgende (contract)gegevens:

– Adresgegevens van aansluiting en/of levering van warmte
– Voortgang in het invullen van het contractformulier
– Wijze van afsluiten van het warmtecontract
– Meetgegevens, waaronder warmteverbruik
– Specifieke gegevens betreffende de huisaansluiting
– Interesse in collectieve inkoopacties

Vul je op de website het formulier in voor een warmtecontract, maar rond je het formulier niet af (bijvoorbeeld door een technisch probleem), dan bewaren we de gegevens die je zelf hebt ingevuld op het formulier. Dit doen we zodat we contact met je kunnen opnemen om mogelijke vragen over het warmtecontract te beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij gedurende de gehele campagneperiode (t/m 15 juli 2022) en vervolgens maximaal 14 dagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, omdat we verwachten dat uitsluitend diegene die interesse heeft in onze producten en/of diensten onze website bezoekt en het contractformulier invult.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@warmtebedrijfwow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Warmtebedrijf WOW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opstellen van een aansluitovereenkomst op een warmtenet en/of een overeenkomst tot levering van warmte
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Warmtebedrijf WOW analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Indien Warmtebedrijf WOW de indruk heeft dat jouw gedrag op de website voortkomt uit onduidelijkheden, dan voelt Warmtebedrijf WOW zich vrij om contact op te nemen met de vraag of hulp wenselijk is.

Warmtebedrijf WOW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Warmtebedrijf WOW neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals het digitaal genereren en afsluiten van een aansluitovereenkomst of een overeenkomst tot levering. Dit betreft het digitaal ondertekenen van de aansluitovereenkomst of de overeenkomst tot levering.

Ook op een digitaal afgesloten overeenkomst is het herroepingsrecht voor consumenten van toepassing. Dit houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren. Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Warmtebedrijf WOW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gedurende de looptijd bewaart Warmtebedrijf WOW de persoonsgegevens voor de uitvoering van een aansluitovereenkomst en of een overeenkomst tot levering. Zodra de looptijd is beëindigd, bijvoorbeeld door opzegging, bewaart Warmtebedrijf WOW de persoonsgegevens nog 12 maanden. Hierna worden de persoonsgegevens uit de administratie van Warmtebedrijf WOW verwijderd en/of vernietigd.

Voor de Belastingdienst dienen wij onze administratie in elk geval 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat als je overeenkomst met Warmtebedrijf WOW is beëindigd wij je klantgegevens in elk geval gedurende deze periode bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Warmtebedrijf WOW deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de aansluitovereenkomst en/of de overeenkomst tot levering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Warmtebedrijf WOW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Warmtebedrijf WOW verstrekt jouw persoonsgegevens aan andere derden uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hebben wij je geïnformeerd dat wij de overeenkomst tot levering van warmte met je gaan beëindigen omdat je niet hebt betaald, dan zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens ook door te geven aan de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstantie voordat wij de overeenkomst beëindigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Warmtebedrijf WOW gebruikt alleen technisch noodzakelijke (ook wel: functionele) cookies en analytische cookies die niet of nauwelijks inbreuk maken op je privacy. We gebruiken deze met name om onze website goed te laten functioneren en websitegedrag in zijn algemeenheid te analyseren om onze website verder te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar infor@warmtebedrijfwow.nl.

Warmtebedrijf WOW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Warmtebedrijf WOW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe treffen we allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast zorgen we dat jouw gegevens zorgvuldig bewaard worden en beschikbaar zijn.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@warmtebedrijfwow.nl.

Warmtebedrijf WOW heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– De persoonlijke contractomgeving is alleen beschikbaar o.b.v. een toegevoegde unieke hash-code. Deze hash-code wordt via one-way encryptie methode opgeslagen.
– De beheeromgeving is alleen beschikbaar voor gebruikers die hier toestemming voor hebben middels een gebruikersaccount. Een gebruikersaccount bestaat uit een e-mail/wachtwoord combinatie. Het wachtwoord wordt via one-way encryptie methode opgeslagen.
– Opgeslagen voorkeursdata en meetdata worden nooit direct gekoppeld aan een gebruiker. Via meerdere tussenstappen (fungerend als “koppel”-tabellen) wordt de relatie naar een gebruiker toegekend.
– Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Kunnen wij dit document wijzigen

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als wij andere of nieuwe persoonsgegevens gaan verwerken, dan wordt dit aangepast in dit privacy statement. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.warmtebedrijfwow.nl/privacy.